ikona menu

REGULAMIN SERWISU meblezdusza.eu

I. Przepisy ogólne

 

Wstęp

 

 • Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650).
 • Celem niniejszego Regulaminu jest określenie:
  • – zakresu praw i obowiązków Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Meblezdusza.eu, zwanego dalej także Serwisem,
  • – odpowiedzialności, obowiązków i praw Administratora Serwisu.
 • Każdy użytkownik zarejestrowany w Serwisie ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu jak i także respektowania jego postanowień.
 • Serwis działający pod adresem www.meblezdusza.eu prowadzony jest przez Hannę Miąskowką prowadzącą działalność gospodarczą o nazwie Fabryka Mebli „ORFEUSZ bobo” Hanna Miąskowska ( dalej zwana Fabryka Mebli "Orfeusz bobo") w miejscowości Chwaszczyno, ul. Oliwska 64 , NIP 5891277147.

Definicje

 

 • Użytkownik – Kontrahent Fabryki Mebli "Orfeusz bobo", która zapoznał się z niniejszym
  Regulaminem oraz dokonał rejestracji w Serwisie uzyskując dostęp do świadczonych przez
  niego usług.
 • Konto – stworzone dla Użytkownika w Serwisie Meblezdusza.eu pod unikalną nazwą (login)
  konto stanowiące zbiór zasobów, w którym będą gromadzone dane Użytkownika oraz
  spinformacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 • Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu oraz nadzorujący ich poczynania w Serwisie.
 • Login- adres e-mail Użytkownika

II. Przedmiot świadczonych usług

 

 • Administrator świadczy usługę dostępu do internetowego Serwisu Meblezdusza.eu.
 • Usługa ma charakter dobrowolny oraz bezpłatny.
 • Usługa dostępna jest wyłącznie poprzez dokonanie rejestracji w sposób określony w części III.
  niniejszego Regulaminu.
 • W ramach usługi Administrator ma prawo do odczytu treści zamieszczonych w Serwisie oraz
  zamieszczania własnych treści.

III. Procedura rejestracji w Meblezdusza.eu

 

 • Administrator zakłada nowe konto po wysłaniu przez Użytkownika prośby o założenie
  nowego konta na adres email orfeusz-salon@wp.pl.
 • Administrator serwisu, po rozpatrzeniu prośby Użytkownika, tworzy dla niego dedykowane
  konto oraz generuje hasło. Następnie na wskazany przez Użytkownika adres e -mail zostanie
  wysłana wiadomość zawierającą dane niezbędne do zalogowania się do serwisu (dale jako
  mail aktywacyjny)

IV. Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki Administratora

 

 • Administrator zobowiązuje się do prowadzenia Serwisu z jak największą starannością.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem
  siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu
  wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 • Administrator ma prawo do zastosowania przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w
  przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia
  innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli Administrator będzie planował dłuższą przerwę
  techniczną w funkcjonowaniu Serwisu zawiadomi o tym użytkowników poprzez wysłanie na
  ich adres e-mail wiadomości o przyczynach przerwy.
 • W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz postanowienia
  Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu Meblezdusza.eu Administrator,
  może:

  • a) zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  • b) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalności Konta Użytkownika
   w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych przez Serwis Meblezdusza.eu;
  • c) modyfikować lub usuwać wpisy Użytkowników;
  • d) usunąć Konto Użytkownika.
 • Administrator ma prawo do zamieszczania w Serwisie reklam zarówno w postaci bannerów
  jak i tekstów reklamowych.
 • Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie
  postanowień Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników poprzez wysłanie
  informacji na ich adres e-mail. Nie zaakceptowanie Regulaminu przez użytkownika jest
  tożsame z rozwiązaniem umowy z Administratorem ze skutkiem polegającym na usunięciu
  konta użytkownika.

V. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkowników

 

 • Użytkownik przed dokonaniem rejestracji i rozpoczęciem korzystania z usługi ma obowiązek
  uprzedniego zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Technicznym warunkiem korzystania przez Użytkownika z usługi jest łącznie:
  • a) posiadanie połączenia z siecią Internet;
  • b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej rejestrację w Serwisie;
  • d) posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczta elektronicznej.

VI. Moment zawarcia umowy i rozwiązania umowy o świadczenie usługi

 

 • Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą dotarcia do Użytkownika
  maila aktywacyjnego.
 • Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika danych w zakresie imienia i nazwiska
  Użytkownika oraz jego adresu e- mail.
 • Aktywacja konta Użytkownika następuje w trakcie pierwszego zalogowania się w serwisie
  Meblezdusza.eu
 • Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 • Administrator może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
  Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub wizerunku Serwisu Meblezdusza.eu.
 • Użytkownik może rozwiązać umowę w przedmiocie świadczenia niniejszej usługi dokonując
  pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną zgłoszenia woli usunięcia konta.

VII. Reklamacje

 

 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z
  funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email
  Administratora: (podać orfeusz@orfeusz.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby
  Administratora.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na
  reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub
  jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo
  jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym. Serwis
  zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu 14 dniowego w przypadku, gdy rozpoznanie
  reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody niezależne od Serwisu.
  Ponadto Serwis zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od
  Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika
  każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 • Reklamację można zgłosić przez adres email znajdujący się pod adresem
  https://meblezdusza.eu/kontakt/ lub na adres siedziby Serwisu. Reklamacja powinna
  zawierać między innymi opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania. W
  wypadku niemożliwości rozwiązania problemu w powyższym terminie Administrator
  powiadomi o tym Użytkownika, wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika
  podczas rejestracji adres e-mail.

VIII. Ochrona danych osobowych Użytkowników, prawa autorskie

 

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Hanna Miąskowska, prowadząca
  działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Mebli "Orfeusz bobo" Hanna Miąskowska (dalej
  wyłącznie w rozdziale VIII zwana: Orfeusz), z siedzibą przy ul. Oliwskiej 64, 80-209
  Chwaszczyno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP : 5891277147.
 • (Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników) dane
  osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o
  świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie będzie miał prawo przetwarzać dane
  Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania
  stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Użytkownikiem a ORFEUSZ na podstawie art. 6
  ust. 1 lit b i f) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
  U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie danych Użytkowników będzie się
  odbywało także w celu marketingu własnych produktów i usług ORFEUSZ (podstawa prawna
  przetwarzania danych osobowych : art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w celu ewentualnego
  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
  uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • (Podmioty, którym mogą być udostępnione dane osobowe Użytkowników) dane osobowe
  mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika
  dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w
  swoim lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo- śledczym, sądom. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania ORFEUSZ tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. ORFEUSZ będzie ujawniać w/w podmiotom dane osobowe Użytkowników zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. ORFEUSZ będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. ORFEUSZ nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  (Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników) Dane osobowe Użytkownika, jako usługobiorcy ORFEUSZ będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń Dodatkowo dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług ORFEUSZ i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Użytkownika ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.
 • (Przysługujące Użytkownikowi prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ORFEUSZ) Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez niego zgody na przetwarzanie danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi konta przez Orfeusz. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • (Adres do korespondencji) Jeśli Użytkownik chciałby dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby ORFEUSZ. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, ORFEUSZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie przekaże nam Użytkownik termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Użytkownika w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

IX. Przepisy końcowe

 

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018
 • Prawem właściwym dla stron jest prawo polskie.
R